• Winkelwagen
  • U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

  • Favoriet
  • Uw verlanglijst is leeg.

Wachtwoord vergeten

or

Term

Invoering
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden volledig. Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden of een deel van deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, stemt u in met het gebruik van cookies door freyara.com in overeenstemming met de voorwaarden van het privacybeleid van freyara.com.

Licentie om website te gebruiken
Tenzij anders vermeld, bezitten freyara.com en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag pagina's, gebruikershandleidingen of andere productinformatie van de website bekijken, downloaden (alleen voor cachedoeleinden) en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet.

Je moet niet:
Materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website), materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven

Toon materiaal van de website in het openbaar

Materiaal op deze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden

Materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen

Materiaal van deze website herdistribueren, met uitzondering van inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gemaakt voor herdistributie

Acceptabel gebruik
U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de website of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website aantast, of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband staat met onwettig, onwettig, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag deze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of met betrekking tot deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van freyara.com.

U mag deze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te verzenden of te verzenden.

U mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van freyara.com.

Gebruikersinhoud
In deze gebruiksvoorwaarden betekent "uw gebruikersinhoud" materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u op deze website plaatst, voor welk doel dan ook.

U verleent freyara.com een ​​wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw gebruikersinhoud in bestaande of toekomstige media te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren. U verleent freyara.com ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven, en het recht om een ​​vordering in te stellen wegens inbreuk op deze rechten.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen u of freyara.com of een derde partij (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving) .

U mag geen gebruikersinhoud op de website plaatsen die het onderwerp is of ooit is geweest van een dreigende of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke klachten.

freyara.com behoudt zich het recht voor om materiaal dat naar deze website is verzonden of is opgeslagen op freyara.com's servers, of gehost of gepubliceerd op deze website, te bewerken of te verwijderen.

Niettegenstaande de rechten van freyara.com onder deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, verplicht freyara.com zich niet om toezicht te houden op de indiening van dergelijke inhoud op of de publicatie van dergelijke inhoud op deze website.

Geen garanties
Deze website wordt aangeboden "zoals hij is" zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. freyara.com geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen op deze website.

Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert freyara.com niet dat:
Deze website zal constant beschikbaar zijn, of überhaupt beschikbaar.
De informatie op deze website is volledig, waar, nauwkeurig of niet misleidend.

Niets op deze website vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig heeft met betrekking tot juridische, financiële of medische aangelegenheden, dient u een geschikte professional te raadplegen.

Beperkingen van aansprakelijkheid
freyara.com is niet aansprakelijk jegens u (hetzij volgens de wet van contact, de wet van onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:
Voor zover de website gratis wordt aangeboden, voor directe schade
Voor enige indirecte, speciale of gevolgschade
Voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomsten, winsten of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of corruptie van informatie of gegevens.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn zelfs van toepassing als freyara.com uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van het mogelijke verlies.

Uitzonderingen
Niets in deze website disclaimer zal enige garantie uitsluiten of beperken geïmpliceerd door de wet dat het onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken, en niets in deze website disclaimer zal de aansprakelijkheid van freyara.com uitsluiten of beperken met betrekking tot:
Dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van freyara.com
Fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door freyara.com
Zaken waarvoor het voor freyara.com onwettig of onwettig zou zijn om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of om te proberen of te beweren dat het zijn aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.

Redelijkheid
Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze website disclaimer redelijk zijn.

Als u denkt dat ze niet redelijk zijn, mag u deze website niet gebruiken.

Andere partijen
U accepteert dat freyara.com, als een entiteit met beperkte aansprakelijkheid, er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U gaat ermee akkoord dat u geen enkele claim persoonlijk zult indienen tegen de functionarissen of werknemers van freyara.com met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

Onverminderd de voorgaande paragraaf gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid uiteengezet in deze website disclaimer de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van freyara.com zullen beschermen, evenals freyara.com

Niet-afdwingbare bepalingen
Indien enige bepaling van deze website disclaimer niet afdwingbaar is of blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, heeft dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze website disclaimer.

Vergoeding
U vrijwaart freyara.com hierbij en verbindt zich ertoe freyara.com schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en alle bedragen die door freyara.com aan een derde zijn betaald ter beslechting van een claim of geschil op advies van de juridische adviseurs van freyara.com) opgelopen of geleden door freyara.com als gevolg van een schending door u van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of voortkomend uit een claim dat u een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden .

Overtredingen
Zonder afbreuk te doen aan de andere rechten van freyara.com onder deze gebruiksvoorwaarden, kan freyara.com, als u deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze schendt, maatregelen nemen die freyara.com passend acht om de schending aan te pakken, inclusief het opschorten van uw toegang tot de website, u de toegang tot de website verbieden, computers die uw IP-adres gebruiken de toegang tot de website blokkeren, contact opnemen met uw internetprovider om hen te verzoeken uw toegang tot de website te blokkeren en / of een gerechtelijke procedure tegen u aanspannen.

Toewijzing
freyara.com kan de rechten en / of verplichtingen van freyara.com onder deze gebruiksvoorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen. U mag uw rechten en / of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan.

Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit als onwettig en / of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de andere bepalingen van kracht. Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Volledige overeenkomst
Deze gebruiksvoorwaarden, samen met het privacybeleid van freyara.com, vormen de volledige overeenkomst tussen u en freyara.com met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.


Neem contact op
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via service@freyara.com